Aktuality

Prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci 11. Výzvy OPPK, oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové dopravy (4.4.2014)

Dne 10. 12. 2013 schválila Rada HMP svým usnesením č. 2523 prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci 11. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy, a to do 31. 3. 2015 do 14.00 hodin nebo do vyčerpání alokace.  » Více

Revize Projektové příručky pro 11. výzvu (10.12.2013)

V sekci Dokumenty naleznete revizi Projektové příručky OPPK pro 11. výzvu.  

Schválení projektů 10. a 11. výzvy OPPK (11.11.2013)

Dne 7. listopadu 2013 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy projekty v rámci 10. a 11. výzvy OPPK.  » Více

Prodloužení procesu věcného hodnocení a následného schvalování projektových žádostí předložených do 11. a 12. výzvy OPPK (4.4.2014)

Vzhledem k vysokému počtu předložených žádostí, a s tím spojené administrace hodnocení, bude předpokládaný termín schválení projektových žádostí předložených do 11. a 12. výzvy OPPK prodloužen pravděpodobně do konce listopadu 2013. Původní termín byl stanoven na září 2013.  » Více

Schválení projektů 10. a 11. výzvy OPPK, oblast podpory 2.1 a 1.1 (4.7.2013)

Dne 20. června 2013 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy v rámci 10. výzvy OPPK, oblast podpory 2.1 7 projektů k financování, 7 projektů náhradních k financování a u jednoho projektu byl schvalovací proces pozastaven. V rámci 11. kontinuální výzvy pro oblast podpory 1.1 byl schválen k financování jeden projekt.  » Více

PRODLOUŽENÍ PROCESU FORMÁLNÍHO POSOUZENÍ PROJEKTŮ 12. VÝZVY, OBLASTI PODPORY 3.3 (4.4.2014)

U projektů předložených v rámci 12. výzvy OPPK, oblasti podpory 3.3, řídící orgán stále provádí formální posouzení předložených projektů. Proces formálního posouzení je prodloužen z důvodu velkého počtu předložených projektů a zejména v souvislosti s posuzováním splnění kritéria č. 7 formálního posouzení "Projekt je v souladu s cíli a typy podporovaných aktivit dané oblasti podpory v příslušné výzvě k předkládání projektů". Předpoklad dokončení procesu formálního posouzení je polovina července 2013.

Seminář pro potenciální uchazeče o roli správce Fondu rozvoje města v rámci finančního nástroje JESSICA v OPPK (6.3.2013)

Hlavní město Praha a Operační program Praha – Konkurenceschopnost Vás srdečně zvou na společné setkání na téma finanční nástroj JESSICA v rámci OPPK, jež se uskuteční dne 13. 3. 2013 v 13,30 hod.  » Více

UKONČENÍ 12. VÝZVY OPPK (4.4.2014)

Dne 26. 2. 2013 ve 14.00 hod.  byla ukončena výzva k předkládání projektů v rámci 12. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků.   » Více

Upřesňující informace k ratingu pro žadatele v rámci 12. výzvy pro oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků (4.4.2014)

Jednotlivé ratingy budou počítány za období 2010, 2011 a aktuálně uzavřených účetních dat za rok 2012 (3. nebo 4.Q). Rozsah uvedených vstupních údajů je v souladu s Příručkou pro žadatele ze dne 8.1.2013.  » Více

Ukončení 11. výzvy OPPK (4.4.2014)

Dne 29. 1. 2013 skončil termín pro předkládání projektů v rámci 11. výzvy OPPK pro oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb a 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.  » Více