Dotazníkové šetření pro příjemce OPPA a OPPK – vyhodnocení efektivnosti a účinnosti systémů pro implementaci politiky soudržnosti

Vážení příjemci,
 
Evropská komise, Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) a Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL) zahájily projekt, jehož cílem je vyhodnotit efektivnost a účinnost systémů pro implementaci politiky soudržnosti ve všech členských státech EU v programovém období 2007 – 2013. Zakázka k provedení tohoto hodnocení byla zadána ze strany DG REGIO společnostem KPMG a Prognos.
 
Součástí realizace výše uvedeného hodnocení je rovněž dotazníkové šetření, které je dostupné online zde:
https://surveys.kpmg.de/cohesion-policy (na český jazyk přepnete v horní pravé liště)


Dotazníkové šetření bylo zveřejněno rovněž na internetových stránkách DG REGIO:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/06/survey-on-ex-post-evaluation-of-cohesion-policy-delivery-system-2007-2013
 
Cílem tohoto průzkumu je shromáždit názory od různých zainteresovaných subjektů, kterými jsou řídicí orgány, zprostředkující subjekty, členové monitorovacích výborů, auditní orgán, příjemci podpory, poradci (pomáhající žadatelům nebo provádějící hodnocení), akademici a další zainteresované subjekty, které by mohly mít zájem o anonymní sdělení svých názorů na implementační systém.
 
Dotazník je zaměřen na hlavní oblasti implementačního systému (programování, výběr projektů, dodržování pravidel způsobilosti a právního rámce pro zadávání veřejných zakázek, finanční řízení a kontrola, monitorování, hodnocení a reporting) a poskytuje možnost sdílet poznatky o průřezových tématech, jako je administrativní zátěž a další aspekty fungování mechanismu financování politiky soudržnosti.
 
Dotazník je navržen takovým způsobem, aby jeho vyplnění nezabralo příliš času a úsilí: respondenti si mohou ve většině případů vybrat otázky, na které chtějí reagovat. V dotazníku je možné se snadno orientovat a je k dispozici na většině přenosných zařízení, včetně telefonu a tabletu.
 
Jsme přesvědčeni, že toto hodnocení, včetně tohoto dotazníkového šetření, napomůže tvůrcům politik EU navrhnout budoucí implementační systém tak, aby byl více přizpůsoben Vašim potřebám a potřebám dalších subjektů zapojených do implementace politiky soudržnosti.
 
Velice si vážíme vaší ochoty a spolupráce.

Tým zaměstnanců Odboru evropských fondů MHMP

<< Zpět