Legislativa EU

Legislativa ke strukturálním fondům EU

pdf_small.gif Narizeni Rady (ES) c.1083_2006.pdf ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu Fondu soudržnosti

pdf_small.gif Narizeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) c.1081_2006.pdf  ze dne 5. července 2006, o Evropském sociálním fondu

pdf_small.gif Narizeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) c.1080_2006.pdf ze dne 5. července 2006, o Evropském fondu pro regionální rozvoj

pdf_small.gif Narizeni komise (ES) c.1828_2006.pdf ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla k Nařízení rady (ES), č. 1083/2006 oo obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu Fondu soudržnosti ak nařízení Evropského parlamentu aa Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

 

Legislativa EU k veřejné podpoře podpoře de minimis

 

Modernizace pravidel veřejné podpory – nově platná nařízení a sdělení EK

pdf_small.gif Narizeni 1407_2013_de minimis

pdf_small.gif Narizeni 651_2014_GBER.pdf

pdf_small.gif Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

 

 

pdf_small.gif Nařízení rady (ES) č. 800_2008.pdf ze 6. sprna 2008, kterým se V souladu s články 87 88 Smlouvy o ES prohlašují některé kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

pdf_small.gif Narizeni Komise (ES) c.1998_2006.pdf ze dne 15. prosince 2006 o Použití článků 87 a 88 smlouvy na podporu de minimis 1998_2006 de minimis

pdf_small.gif Rozhodnutí EK o Českém prechodnem ramci_EN.pdf

pdf_small.gif Sdeleni Komise - Pokyny Spolecenstvi pro statni podpory na zachranu a restrukturalizaci podniku v obtizich.pdf 

pdf_small.gif Sdělení Komise - Dočasný Spolecenstvi rámec pro opatření Státní podpory zlepsujici pristup k financovaní za Současné financni Hospodářské krize.pdf