Ukončení příjmu žádostí o podporu 7. výzvy

 

Příjem žádostí v rámci 7. výzvy skončil 30. dubna 2016 v 16:00 hodin. Celkově bylo předloženo 11 žádostí o podporu, v celkovém objemu 167,11 milionů korun.

 

Detaily o počtu žádostí o podporu a jejich objemu ve výzvě shrnuje tabulka níže.

 

Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. Hlavní město Praha bude ověřovat, zda žádost splnila všechny požadavky stanovené v příslušných výzvách k předkládání žádostí o podporu. Požadavky se rozumí nejen formát žádosti, ale také např. to, zda žadatel patří mezi oprávněné předkladatele žádosti, jestli je podpora požadována na aktivity, které výzva vymezila jakožto podporované apod. (Podrobnosti ke kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce v sekci Dokumenty).

 

Formální posouzení všech předložených projektových žádostí by mělo být ukončeno  do konce dubna 2016.

 

Prioritní osa/ č. výzvy

Počet přijatých projektových žádostí

Prostředky k dispozici dle výzvy v mil. Kč

Objem prostředků předložených žádostí (všechny zdroje financování) v mil. Kč

Podíl požadované podpory na částce, jež je k dispozici

1.1. / 7. Výzva

11

350

167,11

48 %

<< Zpět