Ukončení příjmu žádostí o podporu 10. výzvy

Detaily o počtu žádostí o podporu a jejich objemu ve výzvě shrnuje tabulka níže.

 

Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. Hlavní město Praha bude ověřovat, zda žádost splnila všechny požadavky stanovené v příslušných výzvách k předkládání žádostí o podporu. Požadavky se rozumí nejen formát žádosti, ale také např. to, zda žadatel patří mezi oprávněné předkladatele žádosti, jestli je podpora požadována na aktivity, které výzva vymezila jakožto podporované apod. (Podrobnosti ke kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce v sekci Dokumenty).

 

Formální posouzení všech předložených projektových žádostí by mělo být ukončeno v průběhu června 2016.

 

Prioritní osa/ č. výzvy

Počet přijatých projektových žádostí

Prostředky k dispozici dle výzvy v mil. Kč

Objem prostředků předložených žádostí (všechny zdroje financování) v mil. Kč

Podíl požadované podpory na částce, jež je k dispozici

1.2. / 10. Výzva

7

250

288,07

115 %

 

<< Zpět