Ukončení příjmu žádostí o podporu 17. a 18. výzvy

Detaily o počtu žádostí o podporu a jejich objemu v jednotlivých výzvách shrnuje tabulka níže.

Předložené žádosti o podporu nyní podstoupí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. Hlavní město Praha bude ověřovat, zda žádost splnila všechny požadavky stanovené v příslušných výzvách k předkládání žádostí o podporu. Požadavky se rozumí nejen formát žádosti, ale také např. to, zda žadatel patří mezi oprávněné předkladatele žádosti, jestli je podpora požadována na aktivity, které výzva vymezila jakožto podporované apod. (Podrobnosti ke kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce v sekci Dokumenty).

O výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí budou žadatelé informováni prostřednictvím interní depeše v MS2014+.

Prioritní osa/ č. výzvy

Počet přijatých projektových žádostí

Prostředky k dispozici dle výzvy v mil. Kč

Objem prostředků předložených žádostí (všechny zdroje financování) v mil. Kč

Podíl požadované podpory na částce, jež je k dispozici

3.1 / 17. výzva

10

200

62,96

31,48 %

3.3 / 18. výzva

124

250

611,61

244,64 %

 

<< Zpět