Vyhlášení výzvy 19 pro specifický cíl 4.1 Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání projektových žádostí

 

Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Specifický cíl: 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

 Text_vyzvy__019_4.1.pdf

 

Semináře pro žadatele

Pro žadatele připravil Řídicí orgán OP PPR dva semináře. Semináře pro žadatele se uskuteční ve dnech 31. 5. a 9. 6. 2016 v zasedací místnosti č. 201 v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1. Součástí semináře dne 9. 6. 2016 bude také zpracování CBA analýzy v IS KP14+. Na oba semináře se zájemci mohou již nyní registrovat prostřednictvím webových stránek v sekci Semináře.

 

V souvislosti s vyhlášením výzvy jsou také zveřejněny v sekci Dokumenty následující dokumenty:

  • Pravidla pro žadatele a příjemce ZDE
  • Příručka pro hodnotitele verze 1.3 ZDE

 

  • Povinné přílohy žádosti o podporu ve výzvě č. 19, které mají závaznou podobu:
  1. Studie proveditelnosti – Metodika zpracování SP verze 1.3 ZDE
  2. Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele ZDE
  3. Podklady pro posouzení finančního zdraví ZDE
  4. Příslib spolufinancování z rozpočtu městských částí (pokud je to relevantní) ZDE

 

  • Vzor Smlouvy o financování/Podmínek realizace ZDE
  • Kritéria pro hodnocení platná od 22. dubna 2016 ZDE
  • Pokyny k vyplnění projektové žádosti verze 1.1 ZDE

<< Zpět