VYHLÁŠENÍ VÝZVY Č. 8 PRO SPECIFICKÝ CÍL 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

PRIORITNÍ OSA 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

SPECIFICKÝ CÍL 1.1: Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou

 • VÝZVA 8. Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi

Výzva č. 8_1.1.2 Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi.pdf

 

V souvislosti s vyhlášením výzev upozorňujeme na následující platné dokumenty v sekci Dokumenty:

 • Pravidla pro žadatele a příjemce ZDE
 • Příručka pro hodnotitele ZDE

 

 • Povinné přílohy žádosti o podporu ve výzvách č. 8, které mají závaznou      podobu:
 • Studie proveditelnosti (mimo kapitol 10.2, 10.3, 10.4, 12 a 13)
 • Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS 3 a Regionální inovační strategií hl. m. Prahy
 • Příslib spolufinancování z rozpočtu hl. m. Prahy / městských částí
 • Podklady pro posouzení finančního zdraví
 • Doklad o partnerství (v případě zapojení partnera)

K žádosti o podporu doporučujeme předložit také Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí či vyjádření příslušného úřadu (odbor ochrany prostředí MHMP) vylučující posuzování.

 

 • Vzor Smlouvy o financování/Podmínek realizace ZDE 
 • Kritéria pro hodnocení ZDE  
 • Pokyny k vyplnění projektové žádosti verze 1.1 ZDE

<< Zpět