Vyhlášení výzvy č. 16 - ITI - Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy

 Text_vyzvy_16_SC_2_2_ITI.pdf

V souvislosti s vyhlášením výzvy jsou také zveřejněny v sekci Dokumenty následující dokumenty:

 • Pravidla pro žadatele a příjemce ZDE
 • Příručka pro hodnotitele ZDE

 

 • Povinné přílohy žádosti o podporu ve výzvě č. 16, které mají závaznou podobu:
  • Studie proveditelnosti
  • Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele
  • Příslib spolufinancování z rozpočtu městské části/státních fondů (pokud je to relevantní)
 • Podklady pro posouzení finančního zdraví (pokud je to relevantní)
 • Vyjádření k souladu s aktuální celoměstskou koncepcí nových lokalit P+R (aktivita 2.2.1)
 • Vyjádření k souladu s celoměstským Projektem preference (aktivita 2.2.2)
 • Vyjádření Řídicího výboru ITI o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií
 • Čestné prohlášení žadatele o podporu o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem předloženým Řídicímu výboru ITI

 

 • Vzor Smlouvy o financování/Podmínek realizace ZDE 
 • Kritéria pro hodnocení ZDE 

Pokyny k vyplnění projektové žádosti verze 1.1 ZDE

<< Zpět