Pro příjemce

Změny v Příručce pro příjemce s platností od 15. 7. 2008 (15.7.2008)

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo novou verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z JPD 3. Článek shrnuje změny, které verze 1.8 Příručky přinesla oproti verzi předcházející.  » Více

Zahrnování výdajů projektu do žádostí o platbu podle data jejich uskutečnění (28.5.2008)

Revize Příručky pro příjemce, která vešla v platnost 6. listopadu, vymezila, že do žádostí o platbu je možné zahrnovat jen výdaje, které byly uhrazeny nejpozději poslední den monitorovaného období, ke kterému se žádost vztahuje. Magistrát nicméně získal výjimku pro osobní výdaje. Článek informuje o novém nastavení pravidel, které platí od prosince 2006.  » Více

Zadání žádosti o platbu - Benefit - inicializační dávka (28.5.2008)

Žádosti o platbu je třeba generovat v programu Benefit za pomoci souboru se schváleným projektem. Pokud tento speciální soubor formátu .ben nemáte nebo je poškozený, pak je třeba ho ve Vašem počítači nasimulovat pomocí tzv. inicializační dávky.  » Více

Uznatelné výdaje (28.5.2008)

Protože pomoc z prostředků JPD 3 může být poskytnuta jen na některé druhy výdajů, je důležité, aby se každý předkladatel žádosti o finanční podporu z JPD 3 seznámil s tím, co je možné uhradit a co nikoli. Neuznatelné výdaje projektu totiž nebudou z prostředků JPD 3 proplaceny a jejich úhrada zůstane na příjemci podpory.  » Více

Přehled pravidel pro veřejnou podporu v JPD 3 (28.5.2008)

Pokud z dotace poskytnuté z JPD 3 mají prospěch podnikatelské subjekty, může být posouzena jako veřejná podpora. Článek podle typu aktivit a velikosti podniku čerpajícího podporu zpracovává, jaké spolufinancování z vlastních zdrojů příjemce veřejné podpory je nutné.  » Více

Průvodce novinkami ve zpracování monitorovacích zpráv JPD 3 (28.5.2008)

Zjistili jsme, že ne všechna zjednodušení, které nový formát monitorovací zprávy zavedený od března přináší, příjemci využívají, nabízíme proto přehled novinek a odpovědi na nejčastější otázky, se kterými se setkáváme.  » Více

Pravidla pro výběr dodavatele v JPD 3 (28.5.2008)

Pro výběr dodavatele jsou v rámci realizace projektu podpořeného z JPD 3 stanovená speciální pravidla. Pro realizátory projektů jsme je souhrně sepsali do jednoho článku.  » Více

Obvyklé ceny a mzdy (28.5.2008)

Hospodárnost je jedním z kritérií pro posouzení uznatelnosti výdajů projektu. Protože toto hledisko je třeba mít na zřeteli už při přípravě žádosti, připravili jsme seznam doporučených cen v oblasti osobních nákladů a nákupu zařízení a vybavení.  » Více

Novinky v pravidlech platné od března 2007 (28.5.2008)

Počínaje březnem došlo ke změně formulářů monitorovací zprávy a jejích příloh a také k zjednodušení ve způsobu dokládání výdajů projektů v rámci žádostí o platbu. Současně došlo ke změně ve vykazování monitorovacích indikátorů a také jsou upravené formuláře týkající se výběru dodavatele. Článek shrnuje veškeré změny platné od března 2007.  » Více

Nejčastější zjištění při kontrolách (28.5.2008)

Na základě zatím provedených kontrol realizace projektů přímo u organizací, které podporu z JPD 3 získaly, jsme identifikovali několik oblastí, s nimiž mají příjemci nejčastěji problémy. Zájemcům nabízíme jejich výčet i návod, jak si poradit tak, aby projekt běžel podle pravidel JPD 3.  » Více