Členění sekce Dokumenty

Sekce Dokumenty se pro větší přehlednost dělí na pět oddílů. Z jejich názvů by mělo být dostatečně jasné, jaký typ písemností v nich můžete nalézt.

 

Přehled tematických kategorií dokumentů

Program

Obsahuje soubor s textem Operačního programu Praha - Adaptabilita, jež byl schválen Evropskou komisí a jež představuje mantinely toho, na co mohou být prostředky OPPA využity.

 

Příručka a žádost

Tato sekce poslouží zejména žadatelům o podporu a dále realizátorům projektů. Projektová příručka OPPA je připravena tak, aby sloužila jak při přápravě, tak při samotné realizaci projektu.

 

Výroční zprávy

Cílem hlavního města Prahy je být maximálně transparentní a zveřejňovat průběžně, jak se daří evropské prostředky využívat. Jednou z forem informování je zveřejnění výročních zpráv o realizaci programu.

 

Evaluace

Pro potřeby odborné veřejnosti jsou k dispozici analýzy vbzniklé během realizace OPPA. Může se jednat o analýzy potřeb v regionu hl. m.Prahy, které mohou ovlivňovat nastavení výzev k předkládání projektových žádostí, nebo o výsledky hodnocení toho, jak se daří cíle OPPA plnit, a to jak ze strany hlavního města Prahy jakožto Řídicího orgánu, tak také ze strany realizátorů podpořených projektů.

 

Legislativa

Pro potřeby příjemců podpory i širší veřejnosti jsme na webové stránky umístili právní předpisy ES, které upravují využívání prostředků ze strukturálních fondů v období 2007 - 2013 a také nastavují pravidla pro poskytování veřejné podpory v tomto období.

 

Seznam příjemců

Všechny operační programy, které v rámci Evropské unie pro období mezi lety 2007 - 2013 využívají strukturální fondy, zveřejňují seznamy projektů, na které je z nich poskytována podpora. K dispozici je aktuální přehled příjemců podpory z OPPA v jednotném formátu dohodnutém mezi všemi členskými státy Evropské unie.