Pro příjemce

Upozornění týkající se nákladů v závěru realizace projektů (6.5.2013)

Náklady projektu musí splňovat pravidla časové a věcné způsobilosti. V závěrečném období realizace se však některé výdaje hodnotí přísněji, protože do hry vstupuje hledisko hospodárnosti a účetní správnosti. V tomto článku vám prozradíme, na co si dát ke konci realizace projektu pozor.

  » Více

Upozornění na časté nedostatky monitorovacích zpráv (11.7.2013)

Téměř všechny projekty podpořené v rámci 1. výzvy už mají zkontrolovanou a schválenou  první monitorovací zprávu. Na základě zkušenosti s těmito zprávami sestavil odbor fondů EU Magistrátu hlavního města Prahy seznam nejčastějších nedostatků v monitorovacích zprávách. Článek představuje nejen tyto chyby, ale i doporučení, jak se těchto nedostatků vyvarovat.  » Více

Upozornění na častou chybu - Pracovní výkazy a nepřímé náklady (3.5.2013)

Způsobilé náklady projektu se odvíjí od výše způsobilých přímých nákladů, ke kterým je pomocí stanoveného procenta dopočítávána částka na nepřímé náklady. Protože nepřímé náklady se pouze dopočítávají, není třeba jejich vznik žádným způsobem dokladovat. Nedokladují se ani ty nepřímé náklady, kterými jsou mzdy zaměstnanců. Z těchto důvodů musí být na pracovních výkazech uváděny pouze činnosti, které svou povahou patří do přímých nákladů projektu.  » Více

Zaměření prioritní osy 3 - Modernizace počátečního vzdělávání (10.6.2009)

Článek popisuje, co je cílem prioritní osy 3, jaké aktivity a pro jaké cílové skupiny umožňuje podpořit. Pro konkrétní výzvy k předkládání projektových žádostí ovšem hlavní město Praha stanovuje přesnější popis podporovaných aktivit, cílových skupin i oprávněných žadatelů. Pro přípravu žádostí je proto vždy nutné prostudovat konkrétní výzvu k předkládání projektových žádostí.  » Více

Zaměření prioritní osy 2 - Podpora vstupu na trh práce (10.6.2009)

Článek popisuje, co je cílem prioritní osy 2, jaké aktivity a pro jaké cílové skupiny umožňuje podpořit. Pro konkrétní výzvy k předkládání projektových žádostí ovšem hlavní město Praha stanovuje přesnější popis podporovaných aktivit, cílových skupin i oprávněných žadatelů. Pro přípravu žádostí je proto vždy nutné prostudovat konkrétní výzvu k předkládání projektových žádostí.  » Více

Zaměření prioritní osy 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky (10.6.2009)

Článek popisuje, co je cílem prioritní osy 1, jaké aktivity a pro jaké cílové skupiny umožňuje podpořit. Pro konkrétní výzvy k předkládání projektových žádostí ovšem hlavní město Praha stanovuje přesnější popis podporovaných aktivit, cílových skupin i oprávněných žadatelů. Pro přípravu žádostí je proto vždy nutné prostudovat konkrétní výzvu k předkládání projektových žádostí.  » Více

Pomůcka pro určení velikosti podniku (30.12.2009)

Určit velikost podniku podle pravidel Evropské unie, není úplně jednoduchá zálěžitost. Proto jsme k tomuto kroku připravili pomůcku. Velikost podniku je důležitá při čerpání veřejné podpory v režimu blokové výjimky na vzdělávání a může být důležitá také při rozhodování, zda daný podnik patří mezi oprávněné žadatele v rámci výzvy k předkládání projektových žádostí. (Vždy záleží na nastavení konkrétní výzvy.)  » Více

Interní fakturace v projektech OPPA (3.3.2009)

Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy se v některých projektech setkal s dotazy, zda je možné prokazovat náklady prostřednictvím interních faktur organizace příjemce podpory (či partnera).  » Více

Zahájení realizace projektu před podpisem smlouvy (12.4.2013)

Článek obsahuje soubor rad a doporučení pro organizace, které se chystají zahájit projekt ještě před tím, než dojde ke schválení podpory na projekt a k uzavření grantové smlouvy.  » Více

Členění sekce Pro příjemce (28.4.2009)

Sekce Pro příjemce se dělí na část  Pravidla programu, kde můžete nalézt tematicky uspořádaný obsah Projektové příručky OPPA, a část  Formuláře a loga, ve které jsou k dispozici formuláře užitečné pro realizaci projektů.
Přímo v sekci Pro příjemce zveřejňujeme informace, které jsou na pomezí mezi Projektovou příručkou OPPA a pomůckami ve formě formulářů. Jednat o různá upozornění a tipy.