Operační program Praha - Konkurenceschopnost: Více důvodů cítit se tady jako doma

Prostředky ze strukturálních fondů jsou investovány do zlepšení podmínek života občanů členských zemí EU. Operační program Praha – Konkurenceschopnost , který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, má za cíl prostřednictvím investic do dopravní infrastruktury,  životního prostředí, vědy, výzkumu a rozvoje podnikání zlepšit a zkvalitnit život Pražanů.
Operační program Praha - Konkurenceschopnost je rozdělen do tří základních oblastí, které se liší svým zaměřením.

Jak Praha - Konkurenceschopnost pomáhá?

Prioritní osa 1: Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

Cílem této osy je zlepšit dostupnost dopravních a telekomunikačních služeb a veřejné dopravy. Podporují se rekonstrukce tramvajových tratí a zastávek, bezbariérové přístupy do metra a  výstavba cyklostezek. Investuje se také do zavádění nových informačních systémů do veřejné správy, jako jsou datové schránky, elektronické informační stánky a moderní databázové systémy.

Tato osa se dělí do dvou oblastí podpory:
•    Oblast podpory 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy
•    Oblast podpory 1.2 – Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Podrobné informace o prioritní ose a oprávněných žadatelích je možné najít  v Projektové příručce v sekci Dokumenty.

Prioritní osa 2: Životní prostředí

Cílem této osy je zkvalitnit životní prostředí v Praze, obnovovat rekreační zóny, parky, rekultivovat nevyužívané nebo zničené plochy, stavět dětská hřiště a sportoviště nebo obnovovat vodní plochy. U veřejně přístupných objektů jsou podporovány také investice do obnovitelných zdrojů energie jako jsou tepelná čerpadla či solární panely.

Tato osa se dělí do dvou oblastí podpory:
•    Oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana území
•    Oblast podpory 2.2 – Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

Podrobné informace o prioritní ose a oprávněných žadatelích je možné najít v Projektové příručce v sekci Dokumenty.

Prioritní osa 3: Inovace a podnikání

Cílem  této osy je zvýšit konkurenceschop¬nosti Prahy pomocí investic do rozvoje a efektivního využití  inovačního potenciálu. Podpora směřuje  do zavádění nových technologií a zařízení u malých a středních podniků, do nákupu špičkového zařízení a vybavení u vědeckovýzkumných institucí a také k navázání spolupráce mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou.

Tato prioritní osa se dělí do tří oblastí podpory:
•    Oblast podpory 3.1 – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
•    Oblast podpory 3.2 – Podpora příznivého podnikatelského prostředí
•    Oblast podpory 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků

Podrobné informace o prioritní ose a oprávněných žadatelích je možné najít  v Projektové příručce v sekci Dokumenty.