Pro příjemce

Kontakty - 11.výzva (11.3.2014)

Upozorňujeme zájemce o konzultace v rámci kontinuální 11. výzvy, oblast podpory 1.1, že kontaktní údaje v příslušné verzi projektové příručky (5.0 revize) nejsou aktuální. Programovou manažerkou je v současné době Mgr. Markéta Králová (tel. 236 002 973) a projektovými manažerkami Mgr. Jana Rylichová (tel. 236 002 066) a Ing. Denisa Šlemrová (tel. 236 002 352). V případě potřeby proto kontaktujte je. Děkujeme za pochopení, tým OPPK.

Aktualizovaná příloha L Projektové příručky OPPK ze dne 22. 1. 2014 (22.1.2014)

Dne 22. 1. 2014 byla zveřejněna aktualizovaná verze přílohy L Projektové příručky "Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele" s účinností od 22. 1. 2014. Současně byly zveřejněny nové formuláře dokumentů k výběrovým a zadávacím řízením.  » Více

Pokyny pro elektronické monitorovací zprávy v Benefit7 (10.1.2013)

Od 1.1.2013 má příjemce OPPK povinnost pro projekty v režimu expost předkládat monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Pokyny k vyplnění naleznete v detailu.  » Více

Projektová příručka OPPK verze 4.1 pro 9. výzvu a aktualizované přílohy B, D, J a T (12.12.2013)

Dne 7.4.2012 byla zveřejněna nová verze Projektové příručky OPPK a aktualizované přílohy B, D, J a T.

   » Více

Výběrová a zadávací řízení (2.2.2011)

Žadatel/příjemce je povinen při realizaci projektu uskutečňovat výběr dodavatele v souladu s podmínkami OPPK stanovenými v Pokynech pro zadávací řízení na dodavatele (Příloha L Projektové příručky „Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele“).   » Více

Pravidla realizace projektů OPPK (21.1.2013)

Projektová příručka představuje základní informační zdroj žadatelů o dotaci na projekty v OPPK. Obsahuje informace o náležitostech projektů, povinných přílohách a dalších podmínkách, jež musí žadatel splnit, aby mohl čerpat dotace. Současně je Projektová příručka určena i pro příjemce z OPPK, kteří již realizují své projekty.  » Více

Formulář žádosti Benefit (10.1.2013)

Projektová žádost OPPK musí být vyplněna v předepsaném elektronickém formuláři v programu Benefit7, který se vyplňuje on-line.  » Více

Monitorovací zpráva (27.5.2011)

Monitorovací zprávy slouží v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení pro odbor fondů EU jako základní zdroj informací o postupu realizace projektu a jeho udržitelnosti. Zároveň představují podklad pro žádost o platbu.  » Více

OBVYKLÉ CENY V OBLASTI OSOBNÍCH VÝDAJŮ (5.11.2010)

Jedno ze základních pravidel pro využívání prostředků z fondů EU představuje přiměřenost, tzn., že výdaje musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. V příloze tohoto článku naleznou žadatelé seznam doporučených cen v oblasti osobních výdajů pro pracovníky podílející se na realizaci projektu.  » Více