Alokace některých výzev byly navýšeny

Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

 • Navýšení alokace výzvy č. 8 Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi ze 160 mil. Kč na 400 mil. Kč.

 

Prioritní osa 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory

 • Navýšení alokace výzvy č. 12 Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie z 350 mil. Kč na 550 mil. Kč.
 • Ve výzvě č. 12 pak byly upraveny tyto podmínky:
  • Vypuštění podmínky, která stanovuje maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému ve výši 30 kWp.
  • Doplnění indikátoru 3 60 10 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů, který je nezbytný k vykazování energetických úspor v rámci operačního programu.
  • Navýšení alokace výzvy č. 13 Energetické úspory v městských objektech - Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy, a to z 300 mil. Kč na 500 mil. Kč.

 

Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

 • Navýšení alokace výzvy č. 18 Podpora komunitního života a sociálního podnikání z 250 mil. Kč na 400 mil. Kč. V rámci této výzvy již došlo k ukončení příjmu žádostí o podporu. Řídicí orgán

 

 

v této výzvě eviduje výrazný převis požadovaných prostředků nad alokací výzvy. Z tohoto důvodu je navýšena alokace této výzvy, což povede k vyššímu čerpání prostředků z operačního programu a zároveň dopomůže realizací projektů v oblasti sociálního začleňování ke zvýšení kvality života obyvatel hlavního města Prahy.

 

Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

 • Navýšení alokace výzvy č. 2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti ze 180 mil. Kč na 190,2 mil. Kč. V rámci této již uzavřené výzvy bylo po expertním posouzení celkem 45 projektů s celkovými požadovanými náklady 190 179 400,38 Kč shledáno jako vhodných k realizaci, alokace výzvy tedy nebyla dostatečná pro realizaci všech doporučených projektů (tedy těch, které úspěšně prošly fází věcného posouzení). S ohledem na skutečnost, že na podporu tohoto typu aktivit je v operačním programu vyčleněna významná částka finančních prostředků, považoval řídicí orgán za vhodné využít zájmu žadatelů a navrhl navýšení této výzvy tak, aby mohly být realizovány všechny projekty, které splnily podmínky věcného hodnocení.

U všech úspěšných žádostí o podporu nyní probíhá ex-ante kontrola. Závěry ex-ante kontroly a věcného hodnocení jsou promítnuty do podmínek pro realizaci projektu. Splnění těchto podmínek pro realizaci projektu bude nezbytným předpokladem pro uzavření právního aktu se žadatelem.

 

I pomocí výše popsaných změn chce ŘO Operačního programu Praha – pól růstu ČR docílit včasného a řádného čerpání finančních prostředku ze strukturálních fondů.

Vážení Pražané,

i v letech 2014 – 2020 má Praha možnost čerpání evropských dotací, tentokrát prostřednictvím nového vícefondového operačního programu Praha – pól růstu ČR. Program představuje novinku v rámci strukturálních fondů, neboť umožní financování projektů zejména prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, ale také z Evropského sociálního fondu.

Jsme velmi rádi, že se Praze nakonec podařilo získat samostatný operační program, který pomůže rozvíjet město v klíčových oblastech vědy a výzkumu, udržitelné mobility, úsporného využívání energií, sociálního začleňování a vzdělávání. Musím ovšem podotknout, že nás čeká nelehký úkol související se změnou v poměru financování, který se pro Prahu mění, a to z poměru 85/15 na 50/50, což znamená, že ke každému euru z Bruselu budeme hledat euro v Praze. Od tohoto přísnějšího poměru financování si ovšem slibujeme podporu většího množství efektivnějších a účelnějších projektů.

Operační program Praha – pól růstu nahradí dva úspěšné programy, Prahu – Adaptabilitu a Prahu – Konkurenceschopnost, které Odbor evropských fondů pražského magistrátu spravoval v období 2007 – 2013. Díky nim se podařilo v hlavním městě rozvíjet znalostní ekonomiku, usnadnil se vstup na trh práce jakkoliv znevýhodněným občanům, modernizovaly se studijní programy, podpořila se ekologicky příznivá povrchová veřejná doprava, revitalizovala se spousta nevyužívaných ploch a také byli podpořeni pražští vědci a malí a střední podnikatelé. Celkově se nám podařilo podpořit více než 1 300 projektů napomáhajících ke komfortnějšímu životu v Praze.

Na tento úspěch chceme samozřejmě navázat, z toho důvodu budeme usilovat o maximálně efektivní podporu žadatelů a příjemců tak, abychom eliminovali případné chyby a nedostatky v projektových žádostech. Žadatelům a příjemcům připravíme co nejsrozumitelnější podmínky k čerpání evropských dotací, uspořádáme řadu seminářů a workshopů a samozřejmostí zůstanou osobní konzultace. Chceme tak usnadnit cestu žadatelům i příjemcům k získání evropských dotací na klíčové a smysluplné projekty.

Pevně věřím, že se pracovní úsilí na obou stranách, tedy na straně žadatelů a příjemců a také zaměstnanců Odboru evropských fondů opět zúročí a podaří se nám společně přispět ke zlepšení života v Praze.

 

PhDr. Jan Hauser

ředitel Odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy